dimarts, 17 d’abril de 2007

Crèdit de síntesis [Els 5 primers punts]

Primer punt: Descripció
És important que realitzeu un descripció explícita del vostre perfil com a empresa i sobre quin sector heu especialitzat la vostra activitat laboral.

Exemple: L' empresa SBD Telecoms va ser fundada l'any 2006 amb la intenció de fer-se un lloc aprofitant la important inmersió per part de les empreses i dels usuaris particulars dins de l'entorn dels serveis informàtics i de telecomunicacions centrat, principalment, en les xarxes de comunicacions. L'empresa està formada, principalment, per dos departaments dedicats. Un dels departament està centrat en el disseny exclusiu i la posterior implementació de programari específic pel sector industrial i l'altre departament es dedica a l'anàlisi i estudi de implementacions de xarxes ja existents, o bé, pel disseny de noves xarxes de comunicacions adaptades a les necessitats del client. En ambdós casos sempre es realitzarà una auditoria per verificar el correcte funcionament de les implementacions realitzades.

Segon punt: Situació inicial
S'ha de descriure l'entorn, el perfil de client i la seva situació tecnològica. Es tracta, doncs, de descriure l'entorn on focalitzareu el desenvolupament del vostre projecte. En primer lloc haureu de descriure el client a qui va adreçat el projecte: nom de l'empresa, tipus d'empresa, en quin sector treballa, etc. A més, haureu d'explicar/proporcionar tota la informació posssible/disposnible per descriure de quina estructura disposen.

Exemple: L' empresa XAMEL disposa d'una xarxa implementada ara fa uns parell o tres d'anys que s'ha quedat curta donat que el creixement econòmic de l'empresa ha comportat la necessitat d'ampliar l'edifici i, per tant, posar més terminals. Això comporta la sol·licitud d'una ampliació de la xarxa, a més d'una actualització perquè s'assoleixi una major velocitat. L'empresa, a més ha sol·licitat, que s'implementi una pàgina web i un servidor de fitxers al que solament puguin accedir-hi els clients validats.

Tercer punt: Objectius
A partir de la sol·licitud de l'empresa s'ha de realitzar un estudi de camp per conèixer quina és la situació del client (l'entorn on s'aplicarà el resultat del nostre informe) per conèixer quines necessitats té, quina infraestructura de comunicacions té (en quin estat està la xarxa, les canaletes per on passa el cablejat, etc.). A partir de tot aquest estudi de camp s'ha de plasmar sobre el paper els objectius que es pretenen assolir a partir de les peticions de l'empresa i de les seves caracter
ístiques principals.

Exemple: Es va realitzar un estudi de tota la implementació de comunicacions existents dins de l'empresa XAMEL prestant especial atenció a l'estat en que es trobava el cablejat, les canaletes, la distribució del pas del cablejat i el disseny de la la xarxa (topologia). A partir d'aquí, es pot afirmar la viabilitat d'ampliar la xarxa de comunicacions fins a obtenir accés pel doble dels temrinals existents dins de l'empresa, i en conseqüència augmentar l'ample de banda de la xarxa. En principi, és viable continuar utilitzant el mateix tipus de cablejat que l'existent en la xarxa inicial, substituint aquells cables que estiguin més malmesos i mantenint la topologia de xarxa existent.

Segon punt: Alternatives
En el moment de fer l'estudi de camp de l'empresa, apareixeran moltes opcions a emprendre que, per la despessa econòmica, o bé, per tota la infraestructura que rerqueria implementar o modificar no es considera, sempre i quan el client no ho indiqui. És a dir, en tots els casos és possible implementar una xarxa inalàmbrica o fibra òptica, però la despesa econòmica pot ser més gran del que considerari l'empresa. Per altra banda, també es pot considerar l'opció de posar sòl tècnic en l'empresa, el que permetria passar tot el cablejat per bandejes de ferro per sota del sòl, guanyant, en conseqüència més espai per ordinadors però, com a detriment, això implicaria haver de fer de nou totes les sales per aquesta implementació que ja no es va fer de bon principi.

Exemple:Havent fet l'estudi de la situació actual de l'empresa XAMEL es van considerar varies opcions més que, es van desestimar per l'import econòmic que implicaria per l'empresa o bé, pel conjunt de modificacions que s'haurien de realitzar en l'edifici, juntament amb la despesa econòmica que implicaria per tot el que es requeriria per la implementació i per les pèrdues economiques que suposarien per l'empresa la no disponibilitat de les sales d'oficines durant varies setmanes.

A grans trets, i des del punt de vista informàtic.. Posem per cas que l'alternativa que vosaltres presenteu al client es basa, totalment, en programari lliure, havent explicat tot el referent a aquesta elecció en el punt 'Objectius' (a més dels beneficis que aquesta opció aportari, des del vostre punt de vista). Per tant, en el punt 'Alternatives' plasmarieu la possibilitat de realitzar la vostra proposta, però, amb programari de pagament amb les despesses que implicaria i els beneficis que s'obtindrien. Atenció es tracta de que el client conegui que podeu realitzar varies opcions i, posant-vos en el seu lloc i a partir de l'estudi que heu realitzat, heu escollit la millor opció.

Tercer punt: Anàlisi de costos
Heu d'elaborar un pressupost de totes aquelles despeses que vindran implícites amb la posada en marxa, implementació i auditoria del vostre projecte. Heu de tenir en compte, les hores de feina realitzades, el material utilitzat e instal·lat, i totes les altres despeses existents.