dilluns, 18 de desembre de 2006

Proposta del Crèdit de Síntesi [Esborrany]

L’últim cop que en Bernie Ecclestone va venir al Circuit de Montmeló per presidir la curs de Fórmula 1 va considerar important indicar-li al gerent del circuit les mancances presents en la intranet del Circuit. Això va motivar que el gerent s’adrecés a tu/vosaltres per sol·licitar-vos una renovació completa de tota la xarxa. Aquesta xarxa haurà de disposar de tot un conjunt d’afegits que faran que esdevingui la xarxa més moderna i complerta de tots els circuits.

En primer lloc, s’haurà de realitzar un estudi de la pàgina web del circuit per actualitzar-la i millorar-la. A més, serà necessari establir un política de seguretat i una metodologia de protecció enfront dels possibles perills existents per la xarxa (inalàmbrica, per cable, etc.).

S'haurà de realitzar, a més, un nou disseny de la xarxa de comunicacions (amb servidors DNS, DHCP i Web, etc.) Totes les anomalies aparegudes o solucionades, juntament amb les novetats pròpies de la xarxa, s’hauran d’anar penjant periòdicament en un blog perquè els diferents tècnics de la xarxa puguin veure-ho o consultar-ho.

Com a usuaris, la majoria de cops seran periodistes que necessitaran accedir a la xarxa mitjançant un terminal que el Circuit els proporcionarà. Caldrà triar i configurar un sistema operatiu en l'ordinador terminal. Serà des d'aquests ordinadors des d'on els periodistes consultaran la informació relacionada amb la Formula 1. Per aconseguir-ho, s'haurà de dissenyar una aplicació on poder consultar les dades històriques dels grans premis desenvolupats al llarg de la història a cada circuit, així com, les dades dels pilots i l’historial de contractacions per cada escuderia. Val a dir que serà preferible que els periodistes puguin accedir a un gran volum de informació.

Basant-nos en les premisses de la política de seguretat, s’hauran d’establir uns perfils d’usuaris per tal d’accedir a la base de dades: PremsaBasic, que tindrà accés a un tipus de consultes senzilles sobre la base de dades, PremsaGold, que tindrà accés a tot tipus de consultes sobre la base de dades, Administrador, que podrà fer qualsevol operació sobre la base de dades.

Arribats a aquest punt, és important indicar que, mitjançant l'acord comú de tots els professors vinculats al crèdit de síntesi, s'obre la possibilitat que siguin els propis alumnes qui realitzin una proposta de crèdit de síntesi a realitzar per la seva predilecció de no realitzar el projecte corresponent a l'enunciat a dalt indicat. Els grups que vulguin realitzar la seva pròpia proposta, hauran d'entregar-la, per escrit, abans del dia 16 de gener de 2007 al professor responsable.

En l'enunciat de la proposta s'haurà de veure ben clar la relació entre el seu contingut i les diferents assignatures que es cursen en el Cicle Formatiu de Grau Superior d'Administració de Sistemes Informàtics del I.E.S. de Sabadell.